• รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง

    รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 จัดโดยสหวิทยาเขตละหานทราย ...

 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน A MATH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กหญิงศิรภัสสร  อาญาเมือง เด็กหญิงศุนิษา  ปะจินัง ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอนันทิกา  ธรรมา...

 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันอ

  นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวจิรากรณ์  สะออนรัมย์ นางสาวศยามล  แก้วมงคล นางสาวศิริพร  พัฒนะสาร นางสาวศัลยา ...

 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

  นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สทักรัมย์ เด็กหญิงฐิติมาแก้วคำ เด็กหญิงปิยพรรณ ชนะโม เด็กหญิงพรสิริน  มุ่งด...

 • รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนื

  นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงเกศมณี ยาทองทิพย์ เด็กหญิงปิยนุช  พัฒนะแสง เด็กหญิงมยุรี  บุญเลิศ เด็กหญิงรัชนีพร ...

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธุปเทียนแพ ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4   บรรยากาศการแข่งขัน   เสร็จเรียบร้อ...

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 27 ...

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ชัยภูมิ

    นางสาวอัญชนา เกตุพันธุ์ ร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ระดับ ม.4-6     นางสาวอัญชนา เกตุพันธุ์ กับบรรยา...

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

  การเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ...