รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนื  1679 Views


นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  1. เด็กหญิงเกศมณี ยาทองทิพย์
  2. เด็กหญิงปิยนุช  พัฒนะแสง
  3. เด็กหญิงมยุรี  บุญเลิศ
  4. เด็กหญิงรัชนีพร  อ่อนสะอาด
  5. เด็กหญิงผกามาศ  สาธุรัมย์

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นางสาวกิ่งดาว  สนิทรัมย์
  2. นางสาวนภาพร  สำเริงรัมย์
  3. นางมะลิวัลย์  นิโรรัมย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-08-23 19:38:08