รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันอ  1676 Views


นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  1. นางสาวจิรากรณ์  สะออนรัมย์
  2. นางสาวศยามล  แก้วมงคล
  3. นางสาวศิริพร  พัฒนะสาร
  4. นางสาวศัลยา  สายรัตน์
  5. นายวิชิต  สมุติรัมย์
  6. นายพิษณุ  สำเรียนรัมย์

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายไพศาล  แสนเกษม
  2. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
  3. นางละเอียด  เสน่ห์รัมย์


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-08-20 04:56:21