รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน A MATH ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1649 Views


นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. เด็กหญิงศิรภัสสร  อาญาเมือง
  2. เด็กหญิงศุนิษา  ปะจินัง

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬ
  2. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-06-20 17:41:12